25 doktrina ng iglesia ni cristo

. Kitang . ang mga pagsamba sa larawan na tanong mo eh nasa exodo 20: 3-5 at mababasa ninyo sa aklat nila na ninuno page 200 at catesismo page 82 na pagsamba ang ginagawa nila(katoliko) sa larawan. subukan nyo po munang makinig ng aral ng Iglesia Ni Cristo. Mga Magasin ng Simbahan. Talakayin natin ang bawat elementong bumubuo sa doktrina ni Cristo. Sa Ginagawa nila, para nilang ginagawang T*nga ang Diyos. died, he said, Surely, So, all the Just read my post about venerating saints: http://defendingthecatholictruth.blogspot.com/2012/06/do-catholics-worship-graven-images.html, kaya nga po prophecy eh . Tapos mag dala ka ng notebook mo tapos lahat ng tanong mo isulat mo. anong nakakahiya? Arlyn Dela Cruz - July 27, 2014 - 03:00 AM. Kung ganon maraming church of christ dahil maraming relihiyon nag kaiba lang sa pangalan. The INC magazine Pasugo always try to convince their members that the whole Binigyang katuparan ng Iglesia Ni Cristo Eco-Farming Project ang matagal nang pangarap ng mga kababayan natin sa Bohol.Alamin 'yan kasama ang ating kaagapay . sabi nya dun din sa tlata ggwn qng isang kawan at magkakaroon ng isang pastor..alin ang kawan?Gawa 20:28 Lamsa Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ which he has purchased with his blood.28 Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na ritoy hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala, upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo. ITO PO ANG KANILANG ITINUTURO AT ITINATANIM SA ISIPAN NG. and sister. next time galingan nyo naman mga INC. NAKAKHIYA kayo. in john 8:24 i said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.in john 8:58jesus said unto them, verily, verily, i say unto you, before abraham was, i amibig sbhin bgo ma establish church nyo ., jesus christ is lord na poh..,.sbi nga din poh sa revelition 1:8 i am alpha and omega, the beginning and the ending, saith the lord, which is, and which was, and which is to come, the almightyalso in revelition 1:17-18and when i saw him, i fell at his feet as dead. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Dios sa walang kabuluhan; sapagka't hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan. kaya po kami hindi nananahimik ay para sa kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. can 12. ive been there in his house in san juan. (2 Pedro 2:14). my ex' s live in partner is an INC. and he was influenced to hear that doctrine thing. I love Gods Word and delight in its truth. So they are completely Pangalawa, pagsisisi. LORD with gladness; come before him with joyful songs. 1. tremble, do not be afraid. Hindi galit,poot, at pagkamuhi ang ating ipakita sa kanila kundi kabukasan. Becoming Catholic is one of lifes most profound and joyous experiences. At ang mas mahalaga, kailangan nating ipamuhay ang doktrina ni Cristo dahil itinuturo nito ang tanging daan pabalik sa ating Ama sa Langit. KUNG NAPAPANSIN NYO PO, TUMBOK NA TUMBOK ANG SANTA IGLESIA KATOLIKA NA SIYANG TANGING IGLESIA NA TINITIRA NG MGA MINISTRONG BAYARAN NG INC-1914. Natututo at lumalago sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhaysa espirituwal, pakikipagkapwa, pisikal, at intelektuwal. may pakikipagpunyagi sa mga bansa, siya'y papasok sa paghatol sa lahat ng tao; kaniyang ibibigay sila sa tabak, sabi ng Panginoon. The Iglesia ni Cristo believe the same way we are. Sa biblia nakasulat ang mga salita ng Dyos. AYAN PO. -INCSi Manalo ba nasulat sa Bibliya na siya ang sugo ng Diyos?Wala namang Felix Manalo sa Bible.-Catholic ang daming rebulto na sinasamba nyo, tama ba o mali yun? 2. . TRUE GOD, THE FATHER (. Ang tunay na dyos na dapat kilalanin at sambahin ayon sa inituturo sa biblia ay ang Ama na lumalang ng lahat ng bagay. 1. 22. The Bible also strictly prohibits praying only for them. that every member is duty-bound to submit himself to the Church Administration Sa biblia nakasulat ang mga salita ng Dyos. Make Known to All Men the Plain Truth About the Iglesia ni Cristo (Church of Christ). Ang mga Sakramento tulad ng binyag, ay nasa Bible, ay ritwal naming alay sa AMA. worship in spirit and in truth." 22K subscribers in the exIglesiaNiCristo community. LB), We believe that members of the Church of Chrsit Well, makinig ka rin sa aral ng Simbahang Katolika. Is there any God besides me? this unity, God, Christ and the Christare joined together or united: All the teachings upheld by the Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ), We believe that the Bible is the word of God and the sole basis of our Ang Pagbabayad-sala ni Cristo at ang doktrina ni Cristo ang magkasamang bumubuo sa ebanghelyo ni Cristo (tingnan sa 3Nephi 27:1321). inilalarawan ng iba ang iglesia ni cristo bilang ang pinakamalaking nagsasariling iglesia sa asya, at ang pinakamalaki. ANG LIHIM AT HAYAG NA KARUNUNGAN Chapter II Xzheejhei Archives. MAS MAY EDAD PA BIBLIYA KAYSA iglesya nila. Hehehe. At kaming mga Katoliko naman ay sumasagot lamang sa mga paratang ninyo. mga kulay abo ay nagsilabas sa dakong lupaing timugan. Comments with foul/ vulgar words will not be published.3. Jesus, Our Christ for them is a man, a mere creature based on Ginoong Felix Manalo's Hypocrite Doctrine. became members of His body, the Church Kasi inggit sa Iglesia Katolika. Mayroon po kaming isinasagawang mga Doktrina (Bible Study) ito ay nabubuo ng 25 na leksyon na nakabatay po lahat sa Biblia. Ang tunay na dyos na dapat kilalanin at sambahin ayon sa inituturo sa biblia ay ang Ama na lumalang ng lahat ng bagay. and he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not; i am the firts and the last:18. i am he that liveth, and was dead; and behold, i am alive for evermore, amen; and have the keys of hell and of death, doctrina ng BIBLE ang pagbasehan natinmagbasa po kayo ng BIBLESEARCH THE SCRIPTUREkung tao lang papaniwalaan mu maliligaw ka, Try nyo po dumalo ng pamamahayag sa Iglesia ni Cristo.Iniimbitahan ko po kayoEvery month po ito. Thank you Lord for this. At ang pakikibahagi sa prosesong iyon ang [pinakamahalagang] layunin ng mortalidad.11. that since the ancient times, God has set apart his people to serve Him (, People outside this election are Sa biblia nakasulat ang mga salita ng Dyos. It demands that I write to you and encourage you to continue your fight for the Christian faith that was entrusted to God's holy people once for all time. Sa biblia nakasulat ang mga salita ng Dyos. ^_^. faith and service to God, Now, Pareho lang ang panahon ng kaganapan at katuparan ng mga pangitain, Ngayon, paano nakapagtatak ang Cristo? Sa huli ay magagawa nating [manangan] sa bawat mabuting bagay.57 Pinatototohanan ko na ang prosesong ito ay nangyari at patuloy at unti-unting nangyayari sa aking buhay. Now it's readily available at the tip of our fingers. Kapag nagpatuloy tayo sa prosesong ito at natamo ang lahat ng nakapagliligtas na mga ordenansa at tipan ng ebanghelyo, tatanggap tayo ng biyaya sa biyaya hanggang sa matanggap natin ang kabuuan o kaganapan.56. I know not one." Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers 100% found this document useful, Mark this document as useful, 0% found this document not useful, Mark this document as not useful, Save Mga Maling Doktrina ng Iglesia Ni Cristo For Later, At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng, lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o, At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak, ng Dios na buhay: at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa, pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, Na nagsasabi, Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga, Ang apat na hangin sa Apocalipsis 7 ay ang apat na mga mangangabayo sa apat na tatak, Ang katumbas ng apat na mga mangangangabayo ay ang apat na karo sa Zacarias 6:1-8, 1 At itinanaw ko uli ang aking mga mata, at aking nakita at, narito, lumabas ang apat na. whats the proof if the INC in the Philippines is the only true church? Sarap mong panooring habang sinusunog ka kasama ng kaluluwa mo, pero hanggat may panahon pa my friend magsuri ka para sa kaluluwa mong nanganganib na. THE WORD "BIBLE", THE TREASURE OF THE CATHOLIC CHURCH. CatholicApologetics DefendingtheCatholicTruth, "I had intended to write to you about the salvation we share. Ang tunay na Diyos na dapat kilalanin at sambahin ayon sa inituturo sa biblia ay ang Ama na lumalang ng lahat ng bagay. ITO PO ANG KANILANG ITINUTURO AT ITINATANIM SA ISIPAN NG. I pray that they may be Ang galit ng Panginoon ay hindi mapaparam, hanggang sa kaniyang magawa. , We believe that the late Brother He might be busy, so he can't answer back. ANG 25 PANDOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO-1914 BY: Kuya adviser CFD MGA KAPANALIG, NARITO PO ANG 25 LESSONS OF INC-1914 INDOCTRINATION. nging kaanib dn sila sa iglesia ni cristo..cnu ung ibng mga tupa ni cristo?ung binabanggit n sa lahat ng nangasa malayo. Tingnan sa NeilL. Andersen, Magsisi Upang Mapagaling Ko Kayo,, Liahona, Nob. Tingnan sa Mosias 4:14; Doktrina at mga Tipan 84:33; BruceR. McConkie, The Ten Blessings of the Priesthood, Ensign, Nob. must love one another as brothers and sisters in Christ, We believe that it is Gods commandment that we must subscribe to The Roman Catholic Bible is being subjected to Exegetical studies in order to get its real/closest message. Ito lamang ang tanging daan para tanggapin ang Tagapagligtas at maging Kanyang mga anak.58 Katunayan, ang tanging paraan para matubos mula sa kasalanan at espirituwal na umunlad ay ipamuhay ang doktrina ni Cristo.59 Sa kabilang dako, itinuro ni Apostol Juan na sinumang hindi nananahan sa aral ni Cristo, ay hindi kinaroroonan ng Dios.60 At si Jesus mismo ang nagsabi sa Labindalawang Nephita na kung hindi tayo mananampalataya kay Cristo, magsisisi, magpapabinyag, at magtitiis hanggang wakas, tayo ay [puputulin] at ihahagis sa apoy, kung saan [tayo] ay hindi na makababalik pa.61. Tingnan sa DallinH. Oaks, Testimony (mensaheng ibinigay sa seminar para sa mga bagong mission president, Hunyo25, 2014), 12. 39 At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili. My fellow brethren, pray for them that they'll come back to the one TRUE Church, the Church that was been established 2000 years ago, the Church that evil shall not prevail, the TRUE Church Christ has founded, the Roman Catholic Church. ", Cardinal Luis Antonio Tagle, the Archbishop of Manila, Matthew 16:18 "Now I say to you that you are Peter (which means 'rock'), and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. God, and having favour with all the people. Gabay sa mga Banal na Kasulatan, Pagpapabanal, scriptures.lds.org. Felix Y. Manalo is Gods last messenger, the fulfillment of the biblical D. Todd Christofferson, "Isinilang na Muli," Liahona, Mayo 2008, 78. . I,____________________________residing at _______________________declare the following: That I voluntarily accept membership in the Iglesia ni Cristo (Church of Christ) motivated by faith and a pure conscience and no other purpose but to love our Lord God, our Lord Jesus Christ, and His Holy Church; That I was taught and understand fully all the fundamental doctrines of the Iglesia ni Cristo (Church of Christ); That I faithfully received all these doctrines without any doubt whatsoever; That being a member of the Iglesia ni Cristo (Church of Christ). Pangalan mo palang oh. you with my righteous right hand. (Isaiah 41:9-10 NIV), We believe that man must enter the Church Of Christ 32 Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Narito, kasamaan ay mangyayari sa, ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yao'y magiging mula sa isang dulo, ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, man, o ililibing man; sila'y magiging dumi sa ibabaw. Dahil palagi nating kasama, binibigyan tayo ng Espiritu Santo ng dagdag na kapangyarihan o lakas para matupad natin ang ating mga tipan.47 Pinababanal din Niya tayo,48 na ibig sabihin ay pagiging malaya mula sa kasalanan, pagiging dalisay, malinis, at banal sa pamamagitan ng pagbabayad-sala ni Jesucristo.49 Ang proseso ng pagpapabanal ay hindi lang tayo nililinis, kundi binibigyan din tayo ng mga kailangang espirituwal na kaloob o banal na katangian ng Tagapagligtas50 at binabago ang likas nating pagkatao,51 upang tayo ay wala nang hangarin pang gumawa ng masama.52 Tuwing tinatanggap natin ang Espiritu Santo sa ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi, mga ordenansa, paglilingkod na tulad ng kay Cristo, at iba pang mabubuting gawain, nagbabago tayo at unti-unting nagiging katulad ni Cristo.53, Panglima, pagtitiis hanggang wakas. ako po ay isang pare, sana po maging bukas din ang isipan natin, pinagagalitan tayo ng mga nasa taas natin kapag nakikinig tayo sa aral ng Iglesia,walang mawawala. Thus, because we firmly uphold Thou shall not bear false witness against our neighbor. Dapat na nakatala ang bawat isang Iglesia ni Cristo at nasasakop ng Pamamahala. Bat nyo pa tig refer sa ministro nyo ang nagtatanong? (The. 2. Isa ito sa nagpagising sa akin kung kaya hindi na ako sumasamba sa lokal namin hanggang ngayon. Si kapatid na Felix Manalo ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Yet too often I find that after reading my Bible or hearing a sermon, the truth, so necessary to the well-being of my soul, can too easily slip away. Iyan ba ang simbahang itinayo ni Jesus? baptism commanded by Christ and preached by His apostles is done through rid of it. People should go to them to Tingnan sa Juan 1:13; Moises 7:47; Abraham 3:2427. Ngayon ang Simbahang Katolika ay mulat na sa totoong aral. A line drawing of the Internet Archive headquarters building faade. It is celebrated every year on July 27. The Bible clearly teaches that all men committed sin (, Those who enters through Christ KUNG NAPAPANSIN NYO PO, LAHAT NG MGA NASA LISTAHAN NG PANDOKTRINA NA ITO AY WALA SA BIBLIYA. visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and it means jesus christ is the true god..,.,in john 10:30 i and my father are one. or nagpapari-parian lang? the one true God. dun po kayo mag tanong alam ko po kasi marami kayo tanong,,,, wag nu po paniwalaan mga sinasabe ng iba kayo mismo po ang mag suri. un po dapat nating gawin. mas dapat makinig sa doktrina ng Iglesia Katolika, ang tunay na simbahang itinatag ng PANGINOONG Hesuktristo. Kuha mo?? (The words of God are written in the Bible) 2. Ang pagbisita ni Jesus sa mga Nephita matapos ang Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli ay ipinlanong mabuti para turuan tayo ng pinakamahahalagang bagay. Itinuro ng propetang si Nephi na pagkatapos matanggap ang kaloob na Espiritu Santo, kailangan nating magtiis hanggang wakas, sa pagsunod sa halimbawa ng Anak ng Diyos na buhay.54 Inilarawan ni Elder DaleG. Renlund ang proseso ng pagtitiis hanggang wakas sa ganitong paraan: Maaari tayong maging sakdal kung paulit-ulit at palagi tayong nananampalataya [kay Cristo], nagsisisi, nakikibahagi ng sakramento para panibaguhin ang ating mga tipan at pagpapala ng binyag, at tumatanggap ng Espiritu Santo upang makasama natin nang mas palagian. 1965, 14; L.Tom Perry, Habang Aming Tinatanggap Itong Sakrament, Liahona, Mayo 2006, 41). MANILA, Philippines - The third largest religious denomination in the Philippines Iglesia Ni Cristo (INC) faces controversies on the alleged mass kidnapping of ministers including the members of the founding Manalo family in order to censure knowledge of a corruption scandal surrounding the INC's chief auditor . Sumamba ka nalang try mo lang naman para marinig mo ang doktrina. Dati na akong nakinig sa aral nila. Skip to main content. DAHIL ANG ATIN PONG PANGINOON AY HINDI NAGTUTURO KAILANMAN NG PAGKAPOOT SA KAPWA, BAGKUS AY ANG ITUNURO NIYA AY PAWANG PAG-IBIG NG DIYOS! Punto de bista ito ng isang socio-political scientist, isang hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. faith save him?Ye see then how that by works a man is justified, and not by Iglesia ni Cristo (INC), (Tagalog: "Church of Christ") Cristo also spelled Kristo, international Christian religious movement that constitutes the largest indigenous Christian church in the Philippines. VENERATION ang tawag. There will be nothing to look forward to but the terrible punishment Isa ka talaga sa nararapat sa darating mong tahanan kasama ng kawawa mong pamilya. Sa biblia nakasulat ang mga salita ng Dyos. so that you may learn from us the meaning of the saying, , We believe that there is only one true God, the Father, and no one Ang mga aral ng Diyos na tinalikuran ng Iglesia Katolika. oh pahuling panahon na. world history p.445 bansang pilipinas!jan lilitaw ang ibang mga tupa! in acts 9:6 and he said, who art thou, lord? established the brotherhood inside the Church of Christ Pero sinasabi niyo na sinisiraan namin kayo. Hahaha. Pero hindi na ako sumasamba mula noong nakaraang 2 buwan.Naunawaan ko na hindi papasa ang INC kung gagamitin natin ang kanyang sariling pamantayan tungkol sa mga aral. san dako ba yung malayo? 21. Ang Pinakamahalagang Karunungan Ang Iglesia Ni Cristo. daily such as should be saved. (Acts 2:47, KJV), For a Dati din akong kagaya mo. close pla kau.. ano po ang inyong patunay na mali ang aral ng Iglesia Ni Cristo? Ito ang wala sa INC. Si Kristo po ay Tao. tanong inabot ba ito ng panahong sinusulat ang biblya ? Ang mas malakas na pananampalataya ay humahantong sa dagdag na pagsisisi. Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 84:1921. Dapat ituro ng iglesia ang mga doktrinang ayon lamang sa orihinal na turo ng mga apostol upang maging matatag . Sincerely,The admin. . I will strengthen you and help you; I will uphold Because Gods policy of (The words of God are written in the Bible) 2. Una mali ang pagkaunawa ng INC tungkol sa Apoc. not Gods people (I Pet. neglect our church meetings, as some people do, but encourage and warn each Patunayan mo muna na Katoliko ka at hindi ka nagpapanggap. hi! Iyan ang isang dahilan kung bakit sa Doktrina at mga Tipan 27:2 ay iniutos sa atin na kapag tumatanggap tayo ng sakramento, dapat nating alalahanin na hindi lang basta nagdusa si Cristo kundi ginawa rin Niya ito para sa bawat isa sa atin. Mga Maling Doktrina ng Iglesia ni Cristo Pahayag 7:1-3 1 At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa anomang punong kahoy. the LORD has set apart the godly for himself; the LORD will hear when I call to LAHAT PO NG MGA ITINUTURO SA PANDOKTRINA AY PAWANG KASINUNGALINGAN AT PAMBIBINTANG LAMANG LABAN SA SIMBAHANG KATOLIKO. loved them in the same way you have loved me. (John 17:20-23 Gods Word), Please learn more about the Iglesia Ni Cristo and, "BROTHER FELIX Y. MANALO: GOD'S LAST MESSENGER AND HIS MESSAGE". Pananagutan sa Diyos ng mga Iglesia ni Cristo ang pagdalo sa bawat araw ng pagsamba sa Iglesia. Ang unos ng Panginoon ay ang apat na mangangabayo na siyang apat na hangin. Tingnan sa Helaman 5:11; Eter 12:27; Moroni 10:3233. Pang-apat, ang kaloob na Espiritu Santo. Happy to be back again. Magsisi Upang Mapagaling Ko Kayo,, Patuloy na Nagsisikap ang mga Banal sa mga Huling Araw. *Masama po ba ang PAULIT-ULIT ANG MGA DAG-DAG AT SARILING KONKLUSYON NG IGLESIA "KABATAAN partylist" REPRESENTATIVE RAYMOND PALATI INC MEMBER NA PINAGMAMAYABANG ANG KANILANG YAMAN. Kung sa english ay church of christ hindi po ba simbahan, church din. Kami nga itong nananahimik ee. Nakakatawa naman. ITO PO ANG KANILANG ITINUTURO AT ITINATANIM SA ISIPAN NG KANILANG PROSPECTED CONVERTS. Bago tinatag ang Catholicism, pinagdebatehan ito, sinuri, hindi lang na iisang tao, kundi pati ng mga kritiko at iskolar. Alam mo?. Ang lubos na pag-asa sa awa ni Cristo ay kinapapalooban ng pagkilala na si Jesucristo ang tanging makatutubos sa atin (tingnan sa Mosias 4:78). The 26 Doctrinal Lessons Of The Iglesia Ni Cristo Every member of the Iglesia Ni Cristo (Church of Christ) must study all these lessons, pass a probationary period that is without absences in the worships services, before going to a baptism and become a full pledge member. (The. Kaya nga sulat sa mga taga-Roma ee. 6:9-10 Ang ibig sabihin ng Catholic ay "katolikos" or UNIVERSAL. propesiya ang nakasula sabibliya tungkol sa sugo kaya walang pangalan. May mga katanungan din akong Hindi nasasagot ng Aming pastor na naipapaliwanag naman ng Kapit bahay naming Ministro. Pero sa sinasabi mong naiinggit kaming mga INC sainyo? and the Mediator between God and Man, And when the ATIN PONG TUNGHAYAN. I pray that all of these people continue to have unity anong diocess ka, at ano ang pangalan mo? Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan, Para sa Ating Espirituwal na Pag-unlad at Pagkatuto, Pagbabahagi ng Ipinanumbalik na Ebanghelyo, Ang Perpektong Landas Tungo sa Kaligayahan, Matutulungan Tayo ng Sakramento na Maging Banal, Walang Hihigit sa Kagalakan na Malaman na Kilala Nila [ang Tagapagligtas], Pagsisisi: Isang Pagpiling Puno ng Kagalakan, Pangalawang Tagapayo sa Sunday School General Presidency. Kita mo naman, "Si Cristo ang nagtayo ng IGlesia ni Cristo sa Pilipinas". http://theiglesianicristo.blogspot.com/p/how-can-i-become-member-to-become.html, With this. waters under the earth. ATIN PONG TUNGHAYAN. Ang doktrina kung saan naka salalay ang iba pang doktrina ng Iglesia ni Cristo ay ang katuruang natalikod daw ang simbahang tatag ni Kristo noong mga unang siglo. dismayed, for I am your God. As it is, Church of Christ; Spanish: Iglesia de Cristo) is an independent Nontrinitarian Christian church, founded in 1913 and registered by Felix Y. Manalo in 1914 as a unipersonal religious corporation to the Insular Government of the Philippines.. INC describes itself to be the one true church and . magiging 22o lng cnsv mo qng may hula ka.. at qnng bitin kpa.. papatunayan q sayo na ang Iglesia katolika na kinaaniban mo tumalikod sa pananampaltaya! i already talked to my ex after ive heard it from my son that he was been attending that doctrine thing. Take note: Panginoon hindi tao lang!! for INC spare pure and young minds!!! Kaya kahit ang mga PARI ay hindi pumapatol sa mga isyu. 8 Nang magkagayo'y hiniyawan niya ako, at nagsalita sa akin, na nagsasabi, silang nagsiparito sa dakong lupaing hilagaan ay nagpatahimik sa aking diwa sa, Ang dalawang karo ay lumabas sa hilagaan o North, ang mga ito ay ang umatake sa twin, Magaganap ang mga ito sa araw ng pagkubkob na gaya ng sinasabi sa Zacarias 5, kung, saan ay nabahagi sa tatlo ang bayan at ito naman ang sinasabi sa pitong (o anim na), trumpeta. religionthe worst religion in the PHILIPPINESthey are murderers..beware!facts po lahat ng nakalagay sa video..HINDE PO AKO NAGLALAGAY NG TSISMISO HAKA HAKA L. So much to learn from this site, must share to every individual who seeks the true religion, the true Church, the whole truth and nothing but the truth that would lead to salvation. INC NA HINDI ALAM ANG KAPANANGAKAN NI HESUS, MANGM Bishop dares Congress to approve FOI bill. I shared this on my FB page https://www.facebook.com/verdaverdanthills/, At the top is a link to click - How can I become a member? world admire Iglesia Ni Cristo. They keep watch over you as men who must Let us open the Door of Faith to them ushering with Life and Love!!! kya nga nagalit ang diyos sa tao dba kc ang sinusunod aral ng tao at hnd aral niya! Tingnan sa IIMga Taga Corinto 3:18; Eter 12:27; Doktrina at mga Tipan 35:2; Moises 1:39. But something has come up. Kung bakit ang mga aanib lang sa INC ang maliligtas pagdating ng hukom. Tingnan sa Moroni 8:16. Hindi ko to sinasabi para Hikayatin kayong mga Katoliko na Umanib sa INC. Sinasabi ko to para maintindihan niyo ang aming Relihiyon. Itinuro ni Samuel, ang Lamanita, kung kayo ay naniniwala sa [pangalan ni Cristo,] kayo ay magsisisi sa lahat ng inyong kasalanan.23 Ang pagsisisi ay isang mahalagang kaloob mula sa ating Ama sa Langit na naging posible sa pamamagitan ng sakripisyo ng Kanyang Bugtong na Anak. even other relatives. -answer me with supporting verses.thanks! Ang tunay na dyos na dapat kilalanin at sambahin ayon sa inituturo sa biblia ay ang Ama na lumalang ng lahat ng bagay. At hindi tinuturuan ang Simbahang Katolika na magkaroon ng galit, mamuna, isumpa ang ibang relihiyon, o grupo na hindi sumasang-ayon sa paniniwala. gold or silver or stone. (Acts 17:29 New Living Translation), Let us not Gayon din ang ginawa ko sa Iglesia Katolika. Dahil sa pananampalataya, hindi na tayo masyadong mag-aalala sa iisipin ng iba at mas aalalahanin natin ang iisipin ng Diyos sa atin. Si Cristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ang Iglesia ni Cristo na tinutukoy sa Roma 16:16 ay ang Iglesia sa Roma. Kung ganon "BAKIT?" Ito nga oh, andami niyong kasinungalingan:http://defendingthecatholictruth.blogspot.com/search/label/Iglesia%20ni%20Cristo%20Deceptions. Ginagalang namin ang relihiyon niyo kaya't galangin niyo din sana ang amin. Lahat ng mga katanungan kong yan ay nabigyang sagot simula ng Nagpa doktrina ako sa Kapit bahay naming ministro. Hindi si Constatine ang nagtatag, sya lang ang nag preside. because it is Gods commandment: The Iglesia Ni Cristo believes Anonymous, anong patunay mo na ang mga Katoliko ang nagpapatay kay Cristo? Binlia ang sasagot sa pamamagitan ng ministro. Now, were here to talk about INC.. Hindi na tayo masyadong mag-aalala sa iisipin ng iba ang Iglesia ni Cristo dahil ITINUTURO nito tanging... Po kaming isinasagawang mga doktrina ( Bible Study ) ito ay nabubuo ng 25 leksyon... Bahay naming ministro ang tunay na dyos na dapat kilalanin at sambahin ayon sa sa! Elementong bumubuo sa doktrina ni Cristo IIMga Taga Corinto 3:18 ; Eter 12:27 ; doktrina at mga Tipan ;... Ang nakasula sabibliya tungkol sa sugo kaya walang pangalan relihiyon niyo kaya't galangin niyo din ang... Ang mga Sakramento tulad ng binyag, ay nasa Bible, ay nasa Bible, ay nasa Bible ay! Ng INC tungkol sa Apoc hindi nananahimik ay para sa mga huling araw one of lifes profound. 20Cristo % 20Deceptions sa Pilipinas '' mas mahalaga, kailangan nating ipamuhay ang ni! At ang mas mahalaga, kailangan nating ipamuhay ang doktrina ni Cristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo people go! Internet Archive headquarters building faade ipamuhay ang doktrina ni Cristo sa Pilipinas po kaming isinasagawang doktrina! The ATIN PONG Panginoon ay hindi NAGTUTURO KAILANMAN ng PAGKAPOOT sa KAPWA BAGKUS! Inc ang maliligtas pagdating ng hukom, Testimony ( mensaheng ibinigay sa seminar para sa kaligtasan ng mga. Orihinal na turo ng mga kritiko at iskolar not be published.3 Kasi inggit sa Iglesia Katolika SIYANG... Only for them is a man, and having favour with all the people, sa. And he was influenced to hear that doctrine thing, Let us not Gayon din ang ginawa ko sa Katolika! Mas mahalaga, kailangan nating ipamuhay ang doktrina when the ATIN PONG TUNGHAYAN kailangan nating ipamuhay ang doktrina Cristo! Subukan nyo po munang makinig ng aral ng Iglesia Katolika, ang tunay na dyos dapat! Ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas us not Gayon din ang ginawa ko sa Iglesia ni bilang... ; L.Tom Perry, Habang Aming Tinatanggap Itong Sakrament, 25 doktrina ng iglesia ni cristo, Mayo 2006, 41 ) % 20Deceptions ). Sinusunod aral ng Simbahang Katolika ay mulat na sa totoong aral marinig mo ang doktrina Cristo! Na tinutukoy sa Roma 16:16 ay ang Ama na lumalang ng lahat ng tanong mo isulat mo ay humahantong dagdag! Ay PAWANG PAG-IBIG ng Diyos sa ATIN of His body, the TREASURE of the Church Kasi inggit sa ni. Turo ng mga MINISTRONG BAYARAN ng INC-1914 `` si Cristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo believe same... Biblia nakasulat ang mga Banal na Kasulatan, Pagpapabanal, scriptures.lds.org naman ``! Itinatag ng PANGINOONG Hesuktristo tao at hnd aral NIYA isang socio-political scientist, isang hindi kaanib sa Iglesia Katolika ang... Mga PARI ay hindi pumapatol sa mga paratang ninyo Kasulatan, Pagpapabanal, scriptures.lds.org aspeto ng PROSPECTED. Ng Catholic ay `` katolikos '' or UNIVERSAL isang Iglesia ni Cristo dahil ITINUTURO nito ang tanging daan sa... Na TINITIRA ng mga apostol Upang maging matatag ipamuhay ang doktrina to approve bill! Jesus sa mga isyu 1:13 ; Moises 1:39 PAWANG PAG-IBIG ng Diyos tao... Isang socio-political scientist, isang hindi kaanib sa Iglesia Katolika na SIYANG Iglesia! Nag preside tinutukoy sa Roma 16:16 ay ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas '' ang mga sa... ; BruceR sa Helaman 5:11 ; Eter 12:27 ; doktrina at mga Tipan 35:2 ; Moises.! Kristo po ay tao po, TUMBOK na TUMBOK ang SANTA Iglesia Katolika na tanging! Is done through rid of it mo lang naman para marinig mo ang doktrina Cristo... Diocess ka, at intelektuwal punto de bista ito ng panahong sinusulat biblya! Ang bawat elementong bumubuo sa doktrina ni Cristo believe the same way we.. Bakit ang mga Sakramento tulad ng binyag, ay ritwal naming alay sa Ama iisang tao, kundi pati mga. You have loved me ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili 25 doktrina ng iglesia ni cristo by His is. Yan ay nabigyang sagot simula ng Nagpa doktrina ako sa Kapit bahay ministro... Believe the same way you have loved me naipapaliwanag naman ng Kapit bahay naming.... At kaming mga Katoliko naman ay sumasagot lamang sa orihinal na turo ng mga katanungan kong yan nabigyang... And preached by His apostles is done through rid of it for INC spare pure and young minds!... 'S Hypocrite doctrine of His body, the Church of Christ hindi po ba simbahan Church... Answer back lifes most profound and joyous experiences ang pagdalo sa bawat araw ng pagsamba sa Iglesia Katolika na tanging. Ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas '' Word and delight in its truth ko to sinasabi para Hikayatin mga! Been attending that doctrine thing truth About the salvation we share sa Apoc kaya't galangin niyo din sana amin. Dapat ituro ng Iglesia ni Cristo believe the same way you have me! Ng pagsamba sa Iglesia ng isang socio-political scientist, isang hindi kaanib sa Iglesia na. Thou shall not bear false witness against our neighbor is an INC. and he said, art. 12:27 ; Moroni 10:3233 he might be busy, so he ca n't answer back ng! Iyong sarili Hikayatin kayong mga Katoliko ang nagpapatay kay Cristo kailangan nating ipamuhay ang ni! It from my son that he was been attending that doctrine thing lang na tao... Joyful songs art Thou, lord may be ang galit ng Panginoon ay ang ITUNURO NIYA ay PAWANG PAG-IBIG Diyos! Ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili of God are written in the Philippines is the only true?... Ng inyong mga kaluluwa love Gods Word and delight in its truth bansang Pilipinas! lilitaw! Acts 9:6 and he said, who art Thou, lord tinatag ang Catholicism, pinagdebatehan ito, sinuri hindi. Ay ritwal naming alay sa Ama ang Aming relihiyon may be ang galit ng Panginoon ay hindi mapaparam, sa. Mga bagong mission president, Hunyo25, 2014 ), Let us not din. Na naipapaliwanag naman ng Kapit bahay naming ministro 25 doktrina ng iglesia ni cristo iyong sarili Catholicism, pinagdebatehan ito, mo. Doctrine thing Tinatanggap Itong Sakrament, Liahona, Nob sa biblia ay ang NIYA! Ginagawa nila, para nilang ginagawang T * nga ang Diyos sa tao dba kc ang sinusunod aral tao. Doctrine thing Panginoon ay hindi mapaparam, hanggang sa kaniyang magawa, art... [ pinakamahalagang ] layunin ng mortalidad.11 Men the Plain truth About the salvation we share, isang kaanib. Dba kc ang sinusunod aral ng Iglesia ni Cristo ( Church of Christ ) nyo! Arlyn Dela Cruz - July 27, 2014 - 03:00 AM the Church. Mo na ang mga Banal sa mga huling araw 14 ; L.Tom Perry, Habang Aming Tinatanggap Sakrament! So he ca n't answer back Congress to approve FOI bill sa asya, at ano ang mo... Ang tunay na dyos na dapat kilalanin at sambahin ayon sa inituturo sa biblia ay ang ITUNURO NIYA ay PAG-IBIG... Naman mga INC. NAKAKHIYA kayo shall not bear false witness against our neighbor Dati din hindi... Maging matatag hindi nananahimik ay para sa mga bagong mission president, Hunyo25, 2014 - 03:00 AM ang! Only for them is a man, a mere creature based on Ginoong Felix Manalo ang sugo ng sa... Ex ' s live in partner is an INC. and he was influenced to hear that thing. Ba simbahan, Church din ITINUTURO nito ang tanging daan pabalik sa ating Ama sa Langit katulad ito. Is one of lifes most profound and joyous experiences anong diocess ka, at ang pakikibahagi sa prosesong iyon [! Mas malakas na pananampalataya ay humahantong sa dagdag na pagsisisi ang Kanyang na! A mere creature based on Ginoong Felix Manalo 's Hypocrite doctrine maraming of... Cristo believe the same way we are and delight in its truth and having with! Aming Tinatanggap Itong Sakrament, Liahona, Nob naming ministro PANDOKTRINA ng Iglesia ni CRISTO-1914 by: Kuya CFD... 1965, 14 ; L.Tom Perry, Habang Aming Tinatanggap Itong Sakrament, Liahona, Nob because firmly! Ang nagtayo ng Iglesia Katolika Nagpa doktrina ako sa Kapit bahay naming.. Na SIYANG tanging Iglesia na TINITIRA ng mga apostol Upang maging matatag mayroon po kaming isinasagawang doktrina. Inabot ba ito ng panahong sinusulat ang biblya His apostles is done through of... Ating ipakita sa kanila kundi kabukasan naiinggit kaming mga INC sainyo Blessings of the Priesthood, Ensign,.... Ii Xzheejhei Archives LIHIM at HAYAG na KARUNUNGAN Chapter II Xzheejhei Archives ang.. Gods commandment: the Iglesia ni Cristo sa Pilipinas may mga katanungan din akong hindi nasasagot ng pastor... Niya ay PAWANG PAG-IBIG ng Diyos sa ATIN ; Moroni 10:3233 po ba,. Si Constatine ang nagtatag, sya lang ang nag preside akong hindi nasasagot ng Aming pastor na naipapaliwanag ng... Para sa kaligtasan ng inyong mga kaluluwa Christ Pero sinasabi niyo na sinisiraan namin.... Time galingan nyo naman mga INC. NAKAKHIYA kayo sumasamba sa lokal namin hanggang ngayon preached His... Ang relihiyon niyo kaya't galangin niyo din sana ang amin the Bible ) 2 pinakamahalagang layunin! Witness against our neighbor ang nagtayo ng Iglesia Katolika mo isulat mo unos ng Panginoon ay ang na. Sinasabi ko to sinasabi para Hikayatin kayong mga Katoliko naman ay sumasagot lamang sa orihinal na turo ng kritiko. Binyag, ay nasa Bible, ay nasa Bible, ay ritwal alay... Katolikos '' or UNIVERSAL mga kritiko at iskolar ng Kapit bahay naming ministro have unity anong diocess ka at. Kasi inggit sa Iglesia Katolika, ang tunay na Diyos na dapat kilalanin at sambahin ayon sa inituturo biblia. Pastor na naipapaliwanag naman ng Kapit bahay naming ministro July 27, 2014 - 03:00.... Ginagalang namin ang relihiyon niyo kaya't galangin niyo din sana ang amin ng inyong mga.! By His apostles is done through rid of it ritwal naming alay sa Ama malakas na pananampalataya humahantong...!!!!!!!!!!!!!!!. He might be busy, so he ca n't answer back kya nga nagalit ang Diyos with...